ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Επιχειρηματική

Η ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ είναι μία διαρθρωμένη διαδικασία στην οποία δύο ή περισσότερα μέρη μίας διαφοράς επιχειρούν εκουσίως να επιλύσουν τη διαφορά τους με συμφωνία με τη βοήθεια διαμεσολαβητή.

Η Διαμεσολάβηση εντάσσεται στο πεδίο της εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών και κυρίαρχα στοιχεία της είναι:

  • ο εκούσιος χαρακτήρας της (αφού τα μέρη την επιλέγουν και έχουν τη δυνατότητα αποχώρησης σε οποιαδήποτε στάση της διαδικασίας)
  • η εμπιστευτικότητα, στην οποία όλοι οι συμμετέχοντες δεσμεύονται
  • η έλλειψη δεσμευτικότητας, αφού τα συμμετέχοντα μέρη δεν δεσμεύονται από τις δηλώσεις τους μέχρι την υπογραφή της συμφωνίας επίλυσης
  • η ουδετερότητα του διαμεσολαβητή, ο οποίος καλείται να βοηθήσει τα μέρη να βρουν κοινά σημεία συμφωνίας και επίλυσης της διαφοράς τους και
  • η οικονομία χρόνου, αφού διαρκεί μία εργάσιμη ημέρα.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
Η επιχειρηματική ζωή και ανάπτυξη εμπόρων, εταιριών, νομικών ή φυσικών προσώπων οδηγεί πολλές φορές σε συγκρούσεις και ανάπτυξη διμερών ή πολυμερών διαφωνιών. Οι διαφορές αυτές συχνά οδηγούνται στα δικαστήρια με αποτέλεσμα την όξυνση των αντιθέσεων των μερών, την διαμόρφωση υψηλού κόστους και την μεγάλη καθυστέρηση στην επίλυσή τους.
Η διαμεσολάβηση, ως μέθοδος εξωδικαστικής επίλυσης των επιχειρηματικών διαφορών, και η εμπειρία και η κατάρτιση του Διαμεσολαβητή δίνουν τη δυνατότητα στους επιχειρηματίες να προσπαθήσουν να αυτοδιαχειριστούν τη διαφορά τους, να διερευνήσουν λύσεις που ικανοποιούν όλους τους συμμετέχοντες και να ματαιώσουν ή παύσουν πολύχρονες και ακριβές δικαστικές διαμάχες.
Ο Διαμεσολαβητής που επιλέγεται από τα μέρη, συμμετέχει στην διαδικασία της διαμεσολάβησης, τηρώντας ουδετερότητα, αμεροληψία και πλήρη εμπιστευτικότητα, και βοηθά τους συμμετέχοντες να «δουν» τη διαφορά τους πολύπλευρα και να φθάσουν σε κοινά αποδεκτή λύση μέχρι το τέλος της ημέρας.