ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Οικογενειακή

Η Οικογενειακή Διαμεσολάβηση είναι τρόπος εξωδικαστικής επίλυσης οικογενειακών διαφορών, o οποίος οδηγεί τα μέρη σε κοινά διαμορφωμένη και κοινά αποδεκτή συμφωνία επίλυσης. Αφορά ζευγάρια που συνδέονται με κάθε νόμιμο τρόπο (γάμο ή συμφωνητικό συμβίωσης), τα οποία είτε έχουν παιδιά είτε όχι, είτε βρίσκονται σε διάσταση, είτε συγκατοικούν και αποφασίζουν να διακόψουν τη σχέση τους, επιλύοντας με τον πλέον σύντομο, πολιτισμένο και τον λιγότερο επώδυνο τρόπο, τις νομικές και τις περιουσιακές τους εκκρεμότητες. Με την Οικογενειακή Διαμεσολάβηση ρυθμίζεται μία πληθώρα νομικών και περιουσιακών οικογενειακών ζητημάτων, όπως είναι η διατροφή, η διανομή των περιουσιακών στοιχείων μεταξύ των συζύγων κλπ.