ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων

Σκοπός κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος που σχεδιάζουμε είναι να διευκολύνουμε τον εκπαιδευόμενο να καλύψει τις μαθησιακές και αναπτυξιακές του ανάγκες, ώστε να πετύχει τους στόχους του και τους στόχους του οργανισμού του. Επίσης, να εντοπίσει νέους στόχους ανάπτυξης.

Η προσεκτική διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών συμβάλει σημαντικά προς αυτή την κατεύθυνση, έτσι ώστε να ορισθούν οι κατάλληλοι στόχοι του προγράμματος (γνώσεις, ικανότητες και στάσεις) και το αντίστοιχο περιεχόμενο, να επιλεγούν αποτελεσματικές εκπαιδευτικές τεχνικές αλλά και τρόποι αξιολόγησης της προσπάθειας όλων.

Μέρος ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, ανάλογα με τις ανάγκες που θα καθοριστούν μπορεί να αποτελεί, εκτός από σεμινάρια – σύντομα ή μακροχρόνια – διεργασίες mentoring και coaching, υποστήριξη μετά την εκπαίδευση – και από απόσταση – ομαδικές συναντήσεις για ανατροφοδότηση και ακόμη, ό,τι άλλο μπορεί να συμβάλει στην κοινή προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων.