ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Αξιολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Η αξιοποίηση του κάθε ατόμου σύμφωνα με τις ικανότητες του, είναι απαραίτητη για την υγιή λειτουργία κάθε οργανισμού.

Απευθύνεται σε εταιρίες ή  φορείς και αφορά την αξιολόγηση για:

  • την προσωπικότητα του ατόμου
  • στελέχωση
  • επαναξιολόγηση
  • αναβάθμιση ρόλου
  • αλλαγή θέσης
  • διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών

Οι Μέθοδοι Αξιολόγησης που χρησιμοποιούμε είναι:

  • Τεστ και Ερωτηματολόγια
  • Συνεντεύξεις
  • Ασκήσεις προσομοίωσης έργου
  • Αξιολόγηση 360°