ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Θεραπείας

Βασικά πλεονεκτήματα της ομαδικής θεραπείας:

Η θεραπεία σε ομάδα επιτρέπει στους ανθρώπους να λάβουν την υποστήριξη και την ενθάρρυνση των άλλων μελών της ομάδας.

Τα άτομα που συμμετέχουν στην ομάδα είναι σε θέση να δουν ότι υπάρχουν και άλλοι που αντιμετωπίζουν την ίδια κατάσταση, πράγμα το οποίο μπορεί να τους βοηθήσει να αισθάνονται λιγότερο μόνοι.

Κάθε άνθρωπος εξελίσσεται και μπορεί να χρησιμεύσει ως πρότυπο και σχήμα υποστήριξης για τους άλλους.

Αυτό μπορεί να συμβάλει στην προαγωγή συναισθήματων επιτυχίας και ολοκλήρωσης.

Βλέποντας κάποιον που έχει με επιτυχία αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα, άλλα μέλη της ομάδας μπορούν να δουν ότι υπάρχει ελπίδα και είναι δυνατή η αλλαγή.
Τα μέλη της ομάδας μπορούν να χρησιμεύσουν ως πρότυπα προς μίμηση για τα άλλα μέλη της ομάδας.

Η θεραπεία σε ομάδα προσφέρει ένα ασφαλές καταφύγιο για τα άτομα και επιτρέπει στους ανθρώπους να ασκούν συμπεριφορές και δράσεις στο πλαίσιο της ασφάλειας της ομάδας.

Επίσης δίνει  στα μέλη της την  δυνατότητα να είναι  πιο ανοιχτοί και διεκδικητικοί και  να αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.
Μέσα από την εργασία σε μια ομάδα, ο θεραπευτής μπορεί απευθείας να δει α πώς κάθε άνθρωπος αντιδρά με άλλους ανθρώπους και συμπεριφέρεται σε κοινωνικές καταστάσεις.

Χρησιμοποιώντας αυτές τις πληροφορίες, ο θεραπευτής μπορεί να παράσχει πολύτιμες πληροφορίες για το κάθε μέλος ξεχωριστά .